KLACHTENREGLEMENT  Nederlandse Vereniging voor Neuro Linguistische Psychologie (NVHNLP)

 

 

Preambule

Het  bestuur  van  de  Coöperatieve Vereniging U.A.  Nederlandse   (NVHNLP)  heeft  een klachtenprocedure  in  het  leven  geroepen  en  heeft  daartoe  het  onderhavige  reglement  vastgesteld.  Bij de  NVHNLP  aangesloten  trainers / coaches  hebben  in  de  ‘overeenkomst  tot  aansluiting’  de  gelding  van  deze klachtenregeling  aanvaard.

Klachten  kunnen  zich  richten  tegen  bij  de  NVHNLP  aangesloten  trainers / coaches.  Klachten  worden  behandeld door  een  klachtencommissie,  waarvan  de  samenstelling  en  de  bevoegdheden  in  dit  reglement  zijn

 De  klachtenprocedure  strekt  ertoe  om  in  voorkomend  geval  een  onafhankelijk  oordeel  te  krijgen  over de  vraag  of  een  NVHNLP  trainer / coach  heeft  gehandeld  conform  hetgeen  in  vergelijkbare  gevallen  van  een redelijk  handelend  en  redelijk  bekwaam  trainer / coach  mag  worden  verwacht.  In  deze  gevallen  kan  een  klacht worden  ingediend  over  het  handelen  van  de  trainer / coach  of  over  de  financiële  aspecten  van  de dienstverlening  van  de  trainer / coach.  De  klachtencommissie  zal  het  handelen  van  de  trainer / coach  toetsen  aan  de Ethische  Gedragscode,  waaraan  elke  NVHNLP  trainer / coach  zich  onvoorwaardelijk  heeft  verbonden,  alsmede aan  de  meer  algemeen  geldende  normen  die  in  het  maatschappelijk  verkeer  van  toepassing  zijn.

 Het  bestuur  van  de  NVHNLP  streeft  met  deze  professionele  klachtenbehandeling  naar  het  behoud  en de  verbetering  van  de  kwaliteit  van  de  dienstverlening  door  NVHNLP-trainers / coaches.

 De  NVHNLP  beschouwt  bekendmaking  van  de  uitspraken  van  de  klachtencommissie  als  een belangrijke  bijdrage  aan  de  kwaliteit  van  de  dienstverlening  van  de  aangesloten  trainers / coaches.  Uitspraken van  de  klachtencommissie  worden  in  geanonimiseerde  vorm  gepubliceerd  op  de  website  van  de NVHNLP.

 

1.      Definities

 

Bestuur

Het  bestuur  van  de  NVHNLP

 Cliënt

Een  ieder  die  als  cursist, coachee  of  als  opdrachtgever  gebruik  maakt  van  de  diensten  van  een  bij  de NVHNLP  aangesloten  trainer / coach

 Trainer / coach

Een  bij  de  NVHNLP  aangesloten  beroepstrainer / coach

 Trainer / coachee

Degene  die  op  grond  van  een  cursus- of coachingovereenkomst  training en/of coaching  ontvangt  van  een  trainer / coach

 Trainer / coachingovereenkomst

De  –  al  dan  niet  schriftelijke  –  overeenkomst  die  de  trainer / coach  met  de  cliënt  gesloten  heeft, voordat  zij  overgaan  tot  uitvoering  van  de  opdracht.

 Trainer / coachingrelatie

De  relatie  die  tussen  trainer / coach en cursist  en/of   trainer / coache en coachee ontstaat  wanneer  zij  –  al  dan  niet  op  basis  van  een schriftelijke  overeenkomst  –  contact  met  elkaar  hebben  in  het  kader  van  een  opdracht  tot training en/of coaching.

Derden

Degenen  die,  ofschoon  geen cursist, coachee  of  opdrachtgever,  een  gegronde  reden  hebben  om  een klacht  in  te  dienen  tegen  een  bij  de  NVHNLP  aangesloten  beroepstrainer / coach,  over  het beroepsmatig  handelen  van  de  trainer / coach. 

Ethische  Gedragscode  van  de  NVHNLP

Voor alle NVHNLP-trainers/coaches geldende beginselen die tot leidraad dienen voor het professioneel functioneren van NVHNLP-trainers/coaches, te raadplegen op de NVHNLP-website

Voor  alle  NVHNLP-trainers / coaches  geldende  beginselen  die  tot  leidraad  dienen  voor  het  professioneel functioneren  van  NVHNLP-trainer / coaches,  te  raadplegen  op  de  NVHNLP-website

 Klacht

Een  per  e-mail of per brief geuit  bezwaar  over  het  handelen  of  nalaten  van  de  trainer / coach  in  het  kader  van  de trainers- en/of coachingsrelatie. trainer / coachingrelatie.

 Klachtencommissie

De  door  het  bestuur  van  de  NVHNLP  ingestelde  commissie,  die  is  belast  met  het  onderzoeken en  beoordelen  van  klachten. (wordt thans geworven en start per 01 januari 2016)

Klager

De  cliënt  of  de  derde  die  zich  met  een  klacht  over  een  bij  de  NVHNLP  aangesloten  trainer / coach  tot de  Klachtencommissie  wendt.

NVHNLP

De  Nederlandse Vereniging voor Humanistische Neuro Linguistische Psychologie, Coöperatieve Vereniging U.A.

 Opdrachtgever

Degene  die  met  de  trainer / coach  een  trainings- / coachingovereenkomst  heeft  gesloten  ten  behoeve  van een cursus of een coaching.

 

                                                                                                                                                                                                     Secretariaat

Het  secretariaat  van  de  NVHNLP. 

Status

Het  niveau  van  accreditatie,  certificatie  of  registratie  dat  aan  een  trainer / coach  is  toegekend  door  de NVHNLP.

 

 2.     Samenstelling,  benoeming  en  ontslag  van  (leden  van)  de  Klachtencommissie; onafhankelijkheid Werkwijze  van  de  Klachtencommissie

 

2.1.      De  leden  van  de  Klachtencommissie  worden  benoemd,  geschorst  en  ontslagen  door  het bestuur  van  de  NVHNLP.

2.2.      De  Klachtencommissie  bestaat  uit  tenminste  3  en  ten  hoogste  5  leden.  De  door  het bestuur  van  de  NVHNLP  als  zodanig  aangewezen  voorzitter  van  de  Klachtencommissie  is jurist  en  is  geen  bij  de  NVHNLP  aangesloten  trainer / coach.  De  overige  leden  van  de Klachtencommissie  zijn  werkzaam  als  trainer / coach  (minimaal  op  Senior  Practitioner  EIA niveau)  en  zijn  aangesloten  bij  de  NVHNLP.  Leden  van  de  Klachtencommissie  kunnen niet  tevens  bestuurslid  van  de  NVHNLP  zijn.

 2.3.      Bij  afwezigheid  van  de  voorzitter  wijzen  de  andere  leden  een  plaatsvervangend  voorzitter

 2.4.      Bij  ontstentenis  van  een  lid  kan  de  Klachtencommissie  niettemin  oordelen  over  klachten, mits  de  klacht  wordt  behandeld  en  beoordeeld  door  ten  minste  2  leden.  Bij  langdurige ontstentenis  kan  het  bestuur  van  de  NVHNLP  een  tijdelijk  lid  benoemen.

 2.5.      Het  lidmaatschap  van  de  Klachtencommissie  eindigt  door

-      overlijden  van  het  lid; 

-      opzegging  van  het  lid;

-      opzegging  door  het  bestuur  wegens  het  door  het  lid  kennelijk  op  onvoldoende  wijze vervullen  van  de  functie  of  verwaarlozing  van  de  taak;

-      opzegging  door  het  bestuur  om  redenen  op  grond  waarvan  handhaving  van  het  lid redelijkerwijs  niet  van  de  NVHNLP  kan  worden  verlangd.

 2.6.      Indien  de  onafhankelijkheid  van  een  lid  van  de  Klachtencommissie  in  een  voorkomend geval  in  het  gedrang  komt,  maakt  het  lid  daarvan  onverwijld  melding  aan  de  overige leden  van  de  Klachtencommissie  en  zal  het  lid  geen  bemoeienis  hebben  met  de behandeling  van  de  betreffende  klacht  op  welke  wijze  dan  ook.  Het  lid  neemt  derhalve geen  deel  aan  en  is  niet  aanwezig  bij  beraadslagingen  over  de  betreffende  klacht.  In dergelijke  gevallen  zal  de  Klachtencommissie  het  bestuur  verzoeken  voor  de  behandeling van  deze  specifieke  klacht  een  tijdelijk  lid  te  benoemen  voorzover  de  commissie  in  dat geval  uit  minder  dan  3  leden  bestaat.

 2.7.      Vergaderingen  en  hoorzittingen  van  de  Klachtencommissie  zijn  besloten.  Door  de Klachtencommissie  vervaardigde  aantekeningen  en  verslagen  van  vergaderingen  en hoorzittingen  worden  niet  aan  klager  en  trainer / coach,  noch  aan  derden  verstrekt.

                                                                                                                                                                                                         2.8.      De  Klachtencommissie  zorgt  er  voor  dat  zowel  klager  als  trainer / coach  steeds  zoveel  mogelijk gelijkelijk  geïnformeerd  wordt.

 2.9.      De  kosten  van  de  instandhouding  Klachtencommissie  worden  gedragen  door  de De  Klachtencommissie  kan  zich,  ter  wille  van  de  kwaliteit  van  haar  oordeelsvorming, laten  bijstaan  door  één  of  meer  deskundigen.  De  daaraan  verbonden  kosten  zullen,  voor zover  deze  als  redelijk  zijn  aan  te  merken,  worden  gedragen  door  de  NVHNLP. Door  het  bestuur  wordt  een  regeling  voor  vacatiegelden  en  een  vergoeding  voor  reis-  en onkosten  voor  de  leden  van  de  Klachtencommissie  en  de  te  raadplegen  deskundigen

 2.10.  De  leden  van  de  Klachtencommissie  en  het  bestuur  en  anderen  die  vanwege  hun  functie of  hun  deskundigheid  bij  de  behandeling  van  een  klacht  zijn  betrokken,  hebben  een geheimhoudingsplicht  ten  aanzien  van  hetgeen  hen  uit  hoofde  van  hun  functie  als  lid  van de  Klachtencommissie  dan  wel  uit  hoofde  van  hun  betrokkenheid  bij  de  klacht  bekend  is

 2.11.  Deze  geheimhoudingsplicht  blijft  onverkort  van  kracht  na  beëindiging  van  de werkzaamheden  voor  de  Klachtencommissie  of  voor  de  NVHNLP.  De geheimhoudingsplicht  vervalt  indien  enig  wettelijk  voorschrift  betrokkene  tot bekendmaking  verplicht  of  de  noodzaak  tot  bekendmaking  voortvloeit  uit  zijn  taak  bij  deuitvoering  van  het  reglement.

 

3.     Indienen  van  een  klacht,  voortraject

 

3.1.      Klachten  kunnen  worden  ingediend  door  opdrachtgevers,  trainer / coachees  of  door  derden,  en hebben  betrekking  op  het  beroepsmatig  handelen  van  een  bij  de  NVHNLP  aangesloten trainer / coach.

 3.2.      Een  klacht  wordt  per  e-mail  ingediend  bij  het  secretariaat  van  de  NVHNLP (info@NVHNLP.nl)  en  bevat  tenminste:

 -      naam,  adres,  e-mailadres  en  telefoonnummer  van  de  klager;

-      naam,  adres,  e-mailadres  en  telefoonnummer  van  de  trainer / coach  op  wie  de  klacht betrekking  heeft;

-      gegevens  over  de  inhoud  van  het  trainer / coaching  traject,  en  indien  aanwezig  een  kopie  van de  trainer / coachingovereenkomst;

-      een  deugdelijk  onderbouwde  omschrijving  van  de  klacht,  voorzien  van  relevante  feiten

en  -indien  mogelijk-  onderbouwd  met  schriftelijke  stukken,  waaronder  correspondentie met  de  trainer / coach;

-      informatie  over  hetgeen  is  ondernomen  om  te  komen  tot  een  oplossing  van  de  klacht.

 

3.3.      Binnen  twee  weken  na  ontvangst  van  de  klacht  bij  het  secretariaat  ontvangt  de  klager een  ontvangstbevestiging  per  e-mail  van  de  Klachtencommissie.  De  Klachtencommissie correspondeert  met  klager  en  trainer / coach  per  e-mail,  tenzij  bijzondere  omstandigheden aanleiding  geven  daarvan  af  te  wijken.

 3.4.      Indien  één  of  meer  van  de  in  art.  3.2  genoemde  gegevens  ontbreken  verzoekt  de Klachtencommissie  de  klager  om  deze  gegevens  binnen  één  week  alsnog  te  verstrekken.

                                                                                                                                                                                        

4.     Behandeling  van  een  klacht

 

4.1.      Klager  wordt  in  zijn  klacht  niet  ontvankelijk  verklaard  indien:

-             de  klacht  anoniem  wordt  ingediend;

-             de  feiten,  omstandigheden  of  gebeurtenissen  waarover  wordt  geklaagd  langer  dan 18  maanden  vóór  indiening  van  de  klacht  hebben  plaatsgevonden,  tenzij klemmende  redenen  de  overschrijding  van  deze  termijn  rechtvaardigen;

-             door  de  klager  –  ook  na  het  verzoek  om  deze  alsnog  te  verstrekken  –  niet  de volgens  artikel  3.2  minimaal  vereiste  gegevens  worden  overgelegd. De  Klachtencommissie  zal  een  klacht  niet  (verder)  behandelen  als  de  klager  de  klacht intrekt,  tenzij  de  Klachtencommissie  op  basis  van  de  haar  ter  beschikking  staande informatie  meent  dat  het  in  het  belang  van  de  NVHNLP  is  dat  de  procedure  wordt voortgezet,  ook  al  zal  klager  daarbij  niet  langer  betrokken  zijn.

4.2.      Indien  de  Klachtencommissie  van  mening  is  dat  de  gegevens  die  de  klager  heeft toegezonden  compleet  zijn  en  een  voldoende  duidelijk  beeld  geven  over  de  klacht,  stuurt zij  de  klacht  toe  aan  de  trainer / coach  over  wie  geklaagd  wordt.  Partijen  worden  alsdan  op  de hoogte  gesteld  van  de  namen  van  de  leden  van  de  Klachtencommissie  die  over  de  klacht zullen  oordelen.

4.3.      De  Klachtencommissie  verzoekt  de  trainer / coach  binnen  vier  weken  te  reageren  op  de  klacht. Deze  termijn  kan  op  een  daartoe  strekkend  gemotiveerd  verzoek  van  de  trainer / coach  door  de Klachtencommissie  worden  verlengd.  Van  een  dergelijke  verlenging  stelt  de Klachtencommissie  de  trainer / coach  en  de  klager  op  de  hoogte.

4.4.      De  Klachtencommissie  kan  besluiten  om  één  van  haar  leden  te  belasten  met  de uitvoering  van  een  vooronderzoek,  ter  verzameling  van  (nadere)  feiten  en omstandigheden  die  de  commissie  nodig  heeft  voor  de  beoordeling  van  de  klacht.  Indien de  Klachtencommissie  één  van  haar  leden  daartoe  aanwijst,  worden  klager  en  trainer / coach daarvan  op  de  hoogte  gesteld.

4.5.      De  Klachtencommissie  kan,  indien  zij  zich  op  basis  van  de  binnengekomen  stukken  geen oordeel  kan vormen  over  de  klacht,  partijen  verzoeken  om  nadere  inlichtingen  te verschaffen,  hun  standpunt  nader  toe  te  lichten  dan  wel  besluiten  om  een  nader onderzoek  te  gelasten.  In  plaats  hiervan  of  in  aanvulling  hierop  kan  de Klachtencommissie  ook  besluiten  om  partijen  uit  te  nodigen  om  mondeling  gehoord  te worden  in  een  hoorzitting. 

4.6.      De  Klachtencommissie  kan  desgewenst  andere  personen  die  enige  betrokkenheid hebben  bij  de  gebeurtenissen  waarop  de  klacht  betrekking  heeft  om  informatie  vragen dan  wel  oproepen  en  horen.  Klager  en  trainer / coach  krijgen  gelegenheid  op  de  inhoud  van  de aldus  verkregen  informatie  te  reageren.

 4.7.      In  geval  er  een  hoorzitting  wordt  gehouden  worden  betrokkenen  in  beginsel  in aanwezigheid  van  de  andere  partij  gehoord.  Indien  de  klager  of  de  trainer / coach  tegen  wie  de klacht  gericht  is  daarom  verzoekt  en  klemmende  redenen  daartoe  aanleiding  geven,  kan de  Klachtencommissie  besluiten  om  de  hoorzitting  buiten  aanwezigheid  van  de  andere partij  te  laten  plaatsvinden.

                                                                                                                                                                                            4.8.      Klager  en  trainer / coach  kunnen  zich  tijdens  de  klachtprocedure  door  een  adviseur  laten  bijstaan. Als  aan  deze  adviseur  een  volmacht  is  verstrekt  of  indien  deze  adviseur  advocaat  is,  zal de  Klachtencommissie  haar  correspondentie  desgevraagd  richten  tot  de  adviseur. De  adviseur  kan  de  klager  of  trainer / coach  ook  bijstaan  tijdens  een  hoorzitting,  mits  de  klager  of trainer / coach  daarbij  ook  zelf  aanwezig  is.  Van  deze  laatste  regel  kan  worden  afgeweken  op grond  van  klemmende  redenen.

4.9.      De  klachtenprocedure  is  kosteloos.  De  eventuele  kosten  van  (rechts)bijstand,  reiskosten deskundigenbijstand  en  andere  kosten  die  partijen  maken  met  het  oog  op  de klachtenprocedure  worden  door  partijen  zelf  gedragen.

4.10.  De  Klachtencommissie  kan  deskundigen,  op  eigen  initiatief  of  op  verlangen  van  één  van beide  partijen  verzoeken  of  toestaan  de  hoorzitting  bij  te  wonen.  Het  is  ter  beoordeling van  de  Klachtencommissie  of  een  dergelijk  verzoek  van  een  partij  al  dan  niet  zal  worden

 

5. Uitspraak  van  de  Klachtencommissie

 5.1.      De  Klachtencommissie  streeft  ernaar  tot  een  uitspraak  te  komen  binnen  zes  maanden  na de  dag  van  indiening  van  de  klacht.  Indien  de  Klachtencommissie  die  termijn  dreigt  te overschrijden  bericht  zij  partijen  daarover  onder  vermelding  van  de  tijdspanne  die  de behandeling  tot  de  uitspraak  naar  verwachting  nog  zal  vergen.

 5.2.      De  Klachtencommissie  kan  een  klager  in  zijn  klacht  niet  ontvankelijk  verklaren,  dan  wel de  klacht  ongegrond  dan  wel  geheel  of  gedeeltelijk  gegrond  verklaren.

 5.3.      De  Klachtencommissie  grondt  haar  oordeel  op  de  inhoud  van  de  gewisselde  stukken  en verstrekte  gegevens  alsmede  –  indien  van  toepassing  –  op  grond  van  het  besprokene tijdens  de  hoorzitting  en  al  hetgeen  op  basis  van  eigen  wetenschap  als  vaststaand  kan worden  aangemerkt.

 5.4.      De  Klachtencommissie  beslist  bij  meerderheid  van  stemmen.  Staken  de  stemmen  dan geeft  de  stem  van  de  (plaatsvervangend)  voorzitter  de  doorslag. 

5.5.      In  het  geval  een  klacht  geheel  of  gedeeltelijk  gegrond  wordt  verklaard  kan  de Klachtencommissie,  indien  zij  van  mening  is  dat  er  sprake  is  van  een  ernstige  mate  van verwijtbaarheid  aan  de  zijde  van  de  trainer / coach,  besluiten  de  trainer / coach  een  berisping  of  een ernstige  berisping  op  te  leggen.

5.6.      De  Klachtencommissie  motiveert  haar  uitspraak  schriftelijk  en  zendt  deze  aan  beide partijen  en  gelijktijdig  in  afschrift  aan  het  bestuur. De  Klachtencommissie  kan  haar  uitspraak,  zelfs  als  deze  uitmondt  in  de  niet- ontvankelijkheid  van  klager  in  zijn  klacht,  vergezeld  doen  gaan  van  een  (niet-bindende) aanbeveling  aan  de  trainer / coach  waartegen  de  klacht  is  gericht,  aan  het  bestuur  van  de NVHNLP,  dan  wel  aan  beiden.  Een  dergelijke  aanbeveling  zou  kunnen  luiden  dat  de Klachtencommissie  het  bestuur  adviseert  om  de  status  van  de  trainer / coach  terug  te  brengen naar  Pre-EIA  niveau  of  tot  het  al  dan  niet  tijdelijk  beëindigen  van  de  aansluiting  van  de trainer / coach  bij  de  NVHNLP  (zie  ook  onder  6.2).

 5.7.      Als  de  in  artikel  5.67  bedoelde  aanbeveling(en)  gericht  is  (zijn)  aan  de  trainer / coach,  informeert deze  binnen  twee  maanden  na  ontvangst  daarvan  het  bestuur  van  de  NVHNLP  of  de aanbeveling(en)  hem  ertoe  brengt  (brengen)  maatregelen  te  treffen.

                                                                                                                                                                  5.8.      Als  de  in  artikel  5.67  bedoelde  aanbeveling(en)  gericht  is  (zijn)  aan  het  bestuur  van  de NVHNLP,  brengt  het  bestuur  binnen  twee  maanden  na  ontvangst  daarvan  haar  leden  via de  website  of  het  naar  aanleiding  van  de  uitspraak  maatregelen  zal  treffen.

 5.9.      Ten  behoeve  van  de  publicatie  van  de  uitspraak  stelt  de  Klachtencommissie  aan  het bestuur  tevens  een  geanonimiseerde  versie  van  de  uitspraak  ter  beschikking.

 

6.     Door  het  bestuur  op  te  leggen  maatregelen

 6.1.      In  het  geval  de  Klachtencommissie  in  haar  uitspraak  de  klacht  –  al  dan  niet  gedeeltelijk  – gegrond  heeft  verklaard,  kan  het  bestuur  besluiten  een  maatregel  jegens  de  betreffende trainer / coach  te  treffen.

 6.2.      Een  jegens  een  trainer / coach  te  treffen  maatregel  kan  het  volgende  inhouden:

-             De  NVHLNP  adviseren  de  status  van  de  trainer / coach  terug  te  brengen  naar  Practitioner of     Master Practitionerniveau;

-Het  al  dan  niet  tijdelijk  beëindigen  van  de  aansluiting  van  de  trainer / coach  bij  de  NVHNLP.

 6.3.      Alvorens  een  besluit  te  nemen  over  een  te  treffen  maatregel  treedt  het  bestuur  in  overleg met  de  trainer / coach.  De  trainer / coach  kan  zich  bij  dit  overleg  desgewenst  laten  bijstaan  door  eenadviseur  of  vertrouwenspersoon.

6.4.      Na  het  overleg  met  de  trainer / coach  neemt  het  bestuur  een  besluit  tot  het  al  dan  niet  treffen  van een  maatregel.

 

 

Vastgesteld  door  het  bestuur  van  de  stichting  NVHNLP  d.d.  28 november 2015

 

 

 

Klachtencommissie

In samenhang met de Ethische gedragscode (Code of Professional Ethics ABNLP) kent de NVHNLP ook een klachtenregeling. In 2016 wordt een klachtencommissie benoemd, bestaande uit 2 NVHNLP geregistreerde Trainer/Coaches en een niet bij de NVHNLP aangesloten onafhankelijk voorzitter. Thans vindt de werving plaats voor de leden van de in te stellen klachtencommissie. Tot die tijd zal het bestuur van de NVHNLP de klachtenregeling interpreteren en uitvoeren.

De doelstelling van de klachtenprocedure is het onderzoeken, beoordelen en toezien op de afhandeling van klachten van cliënten of opdrachtgevers over bij de NVHNLP aangesloten trainers en coaches.

Klachten kunnen betrekking hebben op:

  • het handelen of nalaten van de trainer coach bij de uitvoering van een opdracht, in het bijzonder met betrekking tot de Ethische Gedragscode van de ABNLP (geadopteerd door de NVHNLP);
  • financiële geschillen voortvloeiend uit de tussen de klager en de trainer / coach gesloten cusrsus- en/of coachingsovereenkomst.  

Afronding van de klachtenprocedure betekent dat de klachtencommissie (schriftelijk) uitspraak doet of de ingediende klacht gegrond is of niet. De klachtencommissie kan aan die uitspraak een aanbeveling verbinden, gericht aan de coach of aan het bestuur van de NVHNLP. Uitspraken van de klachtencommissie worden geanonimiseerd bekend gemaakt aan alle bij de NVHNLP aangesloten trainers / coaches.

Samenstelling
De tijdelijke klachtencommissie bestaat op dit moment uit de volgende leden: 

o   Henk Beljaars, Master HNLP & NLP Trainer / Coach, 

o   Carla Beljaars, Master HNLP & NLP Trainer / Coach, 

 

 

 

Het secretariaat van de klachtencommissie is gevestigd op het secretariaat van de NVHNLP.